Zapytaj o wycenę

Polityka Prywatności

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwanego: „RODO”,OEX S.A. przekazuje następujące informacje:

I. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony oex.pl, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z OEX S.A. (dalej: „Użytkownik”), jest OEX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez OEX S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Maciej Kaczmarski, Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,
  e-mail: iodo@oex.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu utrzymywania prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności udzielenia przez OEX S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie/a, złożony wniosek, czy też żądanie. Mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez OEX S.A. danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi kontakt z Użytkownikiem, w tym udzielenie informacji zwrotnej.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości.
 7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, w związku z powyższym dane Użytkowników przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, chyba, że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo żądać:
  • uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych,
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych – w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości,
  • ograniczenia przetwarzania danych:
  1. w czasie weryfikacji przez Administratora prawidłowości danych Użytkownika,
  2. do czasu rozpatrzenia sprzeciwu Użytkownika,
  3. gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,
  4. gdy dalsze przetwarzanie danych przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie potrzebne Użytkownikowi do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
  • przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem ich przesłania innemu administratorowi) oraz
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
 11. W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@oex.pl, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa). W przypadku wyczerpania przysługujących Użytkownikowi praw względem Administratora i uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl.
 12. Wobec Użytkownika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 

II Pliki Cookies

   1. Operatorem Serwisu www.oex.pl jest OEX S.A., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
   2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
    • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.
   3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu OEX z siedzibą pod adresem ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Skontaktuj się z nami!